Tietosuojaseloste

Asiakirjassa kerrotaan Lainetta Oy:n sekä sen apunimen (myöhemmin Mediastudio) tarjoamien palveluiden käyttäjien tietojen käsittelystä.

1. Rekisterinpitäjä

Lainetta Oy (Y-tunnus: 3108142-1)

Kotka

Lisäksi rekisterinpitäjänä toimii apunimellä toimiva Mediastudio, siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja keinot on määritelty, se käsittelee antamiasi henkilötietoja omassa toiminnassaan.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Mediastudioon kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa.

Asiakaspalvelun sähköpostiosoite: info@mediastudio.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen perustuvan suhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, kuten:

• Käyttäjän tietojen ylläpito

• Käyttäjien valtuuttamien toimien suorittaminen, kuten ilmoitusten hallinta ja välittäminen

• Kyselyt, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyt

• Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen tai Mediastudion oikeutettuun etuun.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös Mediastudion markkinointiin, ellei käyttäjä ole kieltänyt tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin. Käyttäjiä profiloidaan ja henkilötietojen perusteella voidaan tehdä automaattiseen käsittelyyn perustuvia päätöksiä, kuten lisäpalveluiden kohdennettuun tarjoamiseen.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

• Nimi

• Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)

• Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten tiedot asiakkaan maksuista ja tilauksista

• Asiointiin liittyvät tarpeelliset tunniste- ja tekniset käyttötiedot, kuten asiakaspalvelun mahdolliset puhelutaltiot, evästeet ja lokitiedot

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötiedot pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään.

5. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja Mediastudion lukuun salassapitovelvollisuuden ja sopimuksen tietosuojavelvoitteiden mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaistahoille, joilla on oikeus tietojen saantiin.

6. Kansainväliset tiedonsiirrot

Tietoja siirretään tietosuoja-asetuksen rajoissa Euroopassa sijaitseville Mediastudiolle palveluja tuottaville yrityksille. Palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen ns. Privacy Shield -sopimukseen perustuvia sääntöjä, joilla taataan riittävä tietosuojan taso. Kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksia varten enintään 10 vuoden ajan henkilön viimeisestä käyttötapahtumasta, ellei rekisteröity ole peruuttanut mahdollisesti antamaansa suostumusta. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen lainsäädännön tai muun viranomaislähteen määräämän kuten esim. kirjanpitolain velvoitteen täyttämiseksi.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojen poistamista ja oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada antamansa, häntä koskevat henkilötiedot yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Jos se on teknisesti mahdollista, rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli Mediastudio ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.